بکارگیری محصولات شرکت دیرگداز اراک در پروژه عظیم مصلی امام خمینی (ره) تهران