اصطلاحات آجرکاری

پاطاق : جرم بنایی یا مانند آن که فشار قوس، طاق یا شمع بر آن وارد می شود.

قوس: مجموعه ای از آحرها که یک دریچه کمانی را تشکیل می دهند. قوس ها معمولاً شکلی منحنی دارند اما ممکن است درحالت مسطح نیز وجود داشته باشند.

نبش: هر نوع لبه ی تیز یک آجر که به وسیله ی تلاقی دو وجه از آن بوجود آمده باشد

قوس آجر تیشه ای : قوسی که از آجرهایی به وجود می آید که تقریباً به شکل گوه تراشیده شده اند.

نیمه : بخشی از یک آجر که در کنجها و انتهای دیوارها در زمان ساخت دیوار استفاده می شود. نیمه ها ممکن است ،نصف یا یک سوم آجر باشند.

ملاط زیر کار : ملاط زیر کار: لایه ای افقی از ملاط که آجرها روی آن قرار می گیرند.

وجه خواب: وجهی از آجر که روی ملاط قرار خواهد گرفت.

آجرهای کلگی: برخی از آجرها که به منظور حفظ شکل دیوار، کنج ها و دو انتهای دیوار استفاده می شوند.


پیوند شکسته: زمانی اتفاق می افتد که تعداد آجر به کار رفته در یک ردیف، متناسب با طول مورد نظر نباشد و به این ترتیب به استفاده از آجرهای برش خورده احتیاج باشد.

اندازه همپایه: اندازه فضایی هم پایه که به آجر یا بلوک مشخصی نسبت داده می شود، نظیر اندازه عرض ملاط بین دو آجر یا دو بلوک معین

رج: یک ردیف از آجرها یا بلوک ها که روی یک بستر ملاط مشترک قرار دارند.