نمای ماندگار اجرا شده با آجر نسوز دیرگداز

ساختمان جالینوس

سال اجرا1396
موقعیتتهران
متراژ آجر نسوز143 متر
مهندس طراحمهندس احمدی
کد آجر نسوزDG-P22-10314002