مهمترین عامل در بحث کف ، زیر ساخت مناسب می باشد. چرا که اگر کف سازی مناسب صورت نگیرد با نشست زیر ساخت آجرها به اصطلاح لق شده و احتمال شکستن آنها بسیار زیاد است. از آنجایی که آجرهای کف در تماس مستقیم با آب میباشند حتما بایستی علاوه بر ملات مناسبی که استفاده می شود از عایق نیز بهره جست تا از تماس مستقیم آجر با خاک جلوگیری کرده و مانع از شوره زدن کار شود.