ضرورت تقویت تسهیلات ساخت مسکن - تهیه بسته پیشنهادی رونق مسکن توسط انبوه سازان

دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: برای رونق بخشی به ساخت وساز باید دولت نرخ تسهیلات ساخت وتولید را کاهش دهد وبا درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی هزینه های ساخت را کاهش دهد .
فرشید پورحاجت درگفت وگو با خبرنگار «صما» با بیان مطلب فوق تاکید کرد: کانون سراسری انبوه سازان بسته های پیشنهادی خود را به وزارت راه ارائه داده است و امیدواریم که دولت با تقویت تسهیلات ساخت در بافتهای فرسوده ،شرایط را برای رونق در بافتهای فرسوده فراهم کند.
پورحاجت با بیان اینکه دولت اخیرا پیشنهاد کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن ونیز کاهش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دربافت های فرسوده را به شورای عالی پول واعتبار ارائه کرده است که شورای مذکوربا این پیشنهاد موافقت کرده است تاکید کرد: دولت به دنبال آن است که درحوزه احیای بافتهای فرسوده طرف تقاضا را تقویت کند این درحالی است که تقویت تسهیلات ساخت درحوزه بافتهای فرسوده سبب می شود که سازندگان به سمت ساخت وسازدراین بافتها گرایش پیدا کنند.
وی با تاکید براینکه البته بدون شک سیاست اصلی دولت درروند احیای بافتهای فرسوده، تقویت طرف تقاضا است خاطرنشان ساخت: این درحالی است که دولت می بایست با کاهش نرخ سود تسهیلات ساخت وتولید ،انبوه سازان را به ساخت وسازدراین بافتها ترغیب کند.
دبیرکانون سراسری انبوه سازان مسکن با یادآوری این موضوع که ساخت وساز دربافت های فرسوده با مصائب بی‌شماری برای انبوه سازان وسازندگان همراه است وبنابراین دولت می بایست با مشوق‌های مختلف ،جذابیت‌های سرمایه گذاری برای انبوه‌سازان ایجاد کند تاکید کرد: فرمول پیشنهای انبوه‌سازان به دولت درباره احیای بافتهای فرسوده این بوده که دولت با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان ودرنظرگرفتن معافیت‌های مالیاتی، زمینه جذب انبوه سازان وسازندگان حرفه ای به بافت‌های فرسوده را فراهم کند وسپس انبوه‌سازان درمرحله بعد و پس ازاتمام تولید مسکن نسبت به فروش اقساطی واحدهای ساخته شده به متقاضیان مسکن اقدام کنند.
این انبوه ساز با تاکید براینکه با توجه به عزم دولت برای احیای بافت‌های فرسوده لازم است که دولت تسهیلات ساخت وساز را دراین بافت‌ها تقویت کند اظهارداشت: دولت باید انبوه سازان فعال دربافت‌های فرسوده را ازپرداخت مالیات معاف کند تا انگیزه آنها برای مشارکت در احیای بافت‌های فرسوده افزایش یابد.
وی با بیان اینکه درپنج سال گذشته دولت قدمی برای تقویت تسهیلات ساخت برنداشته است درعین حال اظهارداشت: درحالی که براساس وعده ای که دولت داده بود ،مقررشده بود که بخشی از نرخ سود تسهیلات ساخت مسکن ازطریق یارانه به سازندگان مسکن فعال دربافت فرسوده بازگردد اما درعمل این وعده عملیاتی نشد و سازندگان مسکن دربافت‌های فرسوده با بالاترین نرخ بهره نسبت به ساخت وساز دراین بافتها اقدام کردند.
پورحاجت همچنین ازآمادگی انبوه سازان برای تعامل با دولت به منظور رونق بخشی به احیای بافت‌های فرسوده خبرداد وتاکید کرد: انبوه سازان با تهیه بسته پیشنهادی و ارائه آن به دولت،تمامی فاکتورهایی که به زعم آنها سبب رونق بخشی به احیا ی بافتهای فرسوده می شود را تبیین کرده اند وانتظار می رود که دولت درنهایت با عملیاتی کردن آنها،زمینه ای را فراهم کنند که شیب احیای نوسازی بافتهای فرسوده شتاب بگیرد.

به نقل از صما