به گزارش «صما» ، همزمان با برگزاری این نمایشگاه بین المللی مجتمع رسانه ای ساختمان «صما» اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی در غرفه های منتخب می‌کند.