آجر نسوز ال

آجرهای نسوز ال شرکت دیرگداز اراک

آجرنسوزهای ال به صورت L شکل ساخته می شوند، که آنرا برای استفاده در زاویه 90 درجه گوشه ساختمان و همچنین نصب عمودی مناسب می نماید. تقریباً تمامی آجرهای نسوز شرکت دیرگداز اراک دارای ساختار ال شکل متناسب با خود از نظر رنگ و بافت هستند. با استفاده از آجرهای نسوز ال شرکت دیرگداز اراک شما همزمان هم سطح اصلی و هم سطح کناری ناحیه مورد نظر را پوشش می دهید از اینرو گزینه ای مناسب جهت بکارگیری در گوشه ها، آب چکان و نیز ناحیه بغل پنجره ها در اختیار خواهید داشت.