• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

مقالات آموزشی

بخش مقالات آموزشی

مجموعه کارخانجات دیرگداز از دیرباز به امر آموزش اهتمام ویژه داشته است از اینرو در وب سایت این مجموعه نیز به طور کامل مشاهده می شود. مقالات آموزشی در بردارنده نکات مهمی در بخش اجرای نماهای آجر نسوز، طراحی داخلی و طراحی معماری می باشند.