• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

آجر شاموتی

آجر شاموتی

آجر شاموتی يکي از انواع آجر نسوز است که از اکسيد سيليسيوم (SiO2) و اکسيد آلومينيوم (Al2O3) ساخته مي‌شود. اين آجر دارای کاربردهای گسترده‌ای است و انواع مختلفی از آن وجود دارد. آجر های شاموتی عمدتا” شامل اکسيدهای 2Sio و Al2O3  می باشند.

ميزان Sio بين 50% و 85 % و ميزان Al2O3 بين 10% تا 45% است. اين آجر ها بر طبق ميزان Al2o3 طبقه بندي مذکور اين آجر ها بر اساس روش شكل دهي و خواص آنها نيز تقسيم مي گردند. (جدول 4 و 5 ). آجر هاي شاموتي داراي تا حدود 3 درصد Fe 2O(نوع کم آهن آن زير يك در صدFe2O ).تا حدود 3 درصد TiO2 زير يك در صد CaO + MgO و زير 5/3 در صد Na2 O +K2 O (مقدار K2 O عموما” از Na2O بيشتر است ) می باشند . نوع کم قليايي آنها حاوي 5/0 در صد اکسيد های قليايی مي باشند. آجر های شا موتی از رس هاي پلاستيك ديرگداز و شاموتهای که از رس هاي پخته شده تشكيل شده توليد می شوند.

طبقه بندي بر اساس فر آيند تو ليد و ساخت :

P = پرس پلاستيک (روش شکل دهي )

H= پرس نيمه خشک (روش شکل دهي )

T = پرس خشک (روش شکل دهي)

گروه کا ئو لن شبکه کريستالي دو لايه اي دارد. مينرال هاي گروه مونت موري لو نيت و ايليت شبکه کريستالي سه لايه اي دارد که هر دو فر مول 4H2O و4 SiO2 و Al2O3 دارند . گر چه آنها به وسيله وجود يون هاي مختلفي در درون شبکه کريستالي از هم تفکيک مي گردند.

مينرال هاي ديگر نظير پيريت، کليست، يا سيدريت می توانند علاوه بر کوارتز در رس ها وجود داشته باشند و در بعضی حا لات اجزا کربني نيز در آنها وجود پلاستی سيته رس ها حين اختلاط با آب و قابليت شكل دادن به آنها مهم ترين خاصيت رس ها در تکنو لو ژي ساخت آجر هاي شاموتي است. پلاستي سيته بر اساس ايجاد لايه نازکي از مايع بر روي ذرات رس حاصل مي شود. اين مايع اتصال بين ذرات رس را سست می کند و به اين ترتيب رس قادر است تحت فشار شکل گيرد. مينرال های کائولن آب کريستالی خود را در دماي C600-500 از دست مي دهد و يك فاز واسط تحت عنوان متا کا ئو لن با نظم کم دانه تشكيل مي شود.

در دماي C925شبکه کا ئو لن کا ملا” فرو مي ريزد . در دماي C 950واکنش 3AL2O و2SiO براي تشكيل مولايت شروع مي شود . در بالاي C 1100فقط مويلايت ، کريستو باليت و فاز مذاب وجود دارد . رس ها در طول خشک شدن و پخت انقباض بسيار شديدي پيدا مي کنند که براي پخت آجر هاي شاموتي با دقت ابعادي مناسب و پايدار از نظر حجم . پيش از پخت بخشي از رس ضرورت پيدا مي کند به عبارت ديگر بايد شاموت تشكيل شود . شاموت ها در کوره هاي قائم (Shaft kiln ) . کوره هاي گرد (Round kiln ) . کوره هاي تونلي و کوره هاي دوار در دماي C 1200تا 1500پخته مي شوند .

فرایند ساخت آجر شاموتی

ساخت آجرهای شاموتی با خرد کردن و دانه بندي شاموت شروع مي شود . سپس با يك رس مخلوط مي شود و به آن آب افزوده مي شود و قابليت شكل گيري پيدا مي کند . ميزان رس و آب افزوده شده متفاوت است و به شكل دهي بستگي دارد که در زير تشريح شده است :

بسته به ميزان رس و آب. پروسه هاي خشک کردن ويژه اي مورد نياز هستند. فرآيند پخت معمولا” در کوره هاي تونلي در محدوده دمايي بين C1250و 1500 انجام مي شود. شکل هاي ويژه معمولا” در کوره هاي جداگانه پخت مي شوند. آجرهاي پخته شده بسته به روش شکل دهي نوسانات مشخصي در ابعادشان دارند و باد کردگی و تاب برداشتگي پيدا می کنند. اين عيوب با کم شدن مقدار رس کمتر خواهد شد.

از آن جايي که بعد از پخت در آجر هاي شا موتي فاز مولايت، کريستو باليت، و فاز شيشه ای به وجود مي آيد، اين فازها تعيين کننده خواص آجرهاي شاموتي مي باشند . ترکيب مينرالي بعد از پخت هنوز حالت تعادلي فازي را به دست نياورده است. حالت تعادلی فقط در طول کار کرد آجر شاموتی در مقابل حرارت ايجاد می گردد .

شما برای اطلاع از قیمت این محصول می توانید به صفحه آجر شاموتی رندوم قرمز لینک شده در این قسمت مراجعه کنید