اهدای لوح تقدیر از سوی مسئولین کارچان به دیرگداز
16
ژوئن

اهدای لوح تقدیر از سوی مسئولین کارچان به دیرگداز

اهدای لوح تقدیر از سوی مسئولین کارچان به دیرگداز

مشارکت اجتماعی | دیرگداز گزارش می دهد: در روز پنجشنبه 26 خرداد ماه سال 1401 طی جلسه ای که در محل کارخانه آجر نسوز دیرگداز اراک برگزار شد رئیس هیئت امنای امامزاده مرضیه خاتون روستای کارچان حاج آقا مبارک آبادی با اهدای لوح تقدیری از خدمات دیرگداز در زمینه ساخت امامزاده تقدیر به عمل آورد.

طی این اقدام خیرخواهانه متراژ 400 متر آجرنسوز دیرگداز درجهت ساخت امام زاده مرضیه خاتون مرادآباد کارچان از سمت حاج علی حیدر گودرزی رئیس گروه بین المللی مجموعه کارخانجات آجر نسوز دیرگداز اهدا گردیده بود.

این دست اقدامات خیر خواهانه همچون بیمارستان خوانساری اراک و … جزیی از اقدامات همیشگی این مجموعه می باشد و گروه مدیریت آجرنسوز دیرگداز انجام مشارکت های اجتماعی را جز وظایف همیشگی خود نسبت به هموطنانش می داند.

باشد که سهم کوچکی را دین خود به هم نوع خود را انجام داده باشیم و خداوند به ما توفیق ادامه این راه را بدهد.

اهدای لوح تقدیر به مدیریت
اهدای لوح تقدیر به مدیریت دیرگداز
تقدیر هیات امنای امامزاده کارچان
هیات امنای امامزاده کارچان در جلسه تقدیر

 

 

روابط عمومی گروه بین المللی کارخانجات آجر نسوز نما دیرگداز