• 02188506022
  • info@dirgodaz.com
  • 08:00-16:00

آجر کاری

آجر کاری

در فرهنگ های تصویری معماری Bond به معنی هر یک از روش های مختلف چیدن واحدهای بنایی با طرحی منظم و آجر کاری هنر برقراری ارتباط مؤثر میان آجرها تعریف شده است.

در فرهنگ لغت های انگلیسی آجرکاری با واژه های brick work ، brick masonry ، bond brick و laying brick تعریف می شوند.

آجر کاری با تعاریفی نظیر «شیوه های چیدن آجر در امور ساختمانی»،«نوع و شکل قرار دادن آجر ها بر روی یکدیگر در مقطع و نما» ، «روش های زیبا و رایج تزئین بنا» و «هنر چیدن آجر در بنا با هدف به نمایش گذاشتن نماهای تزئینی که با شکل و فرم کلی بنا متناسب باشند.» نیز یاد می شود.

به طور کلی آجر کاری هنر چیدمان آجرها در ابنیه برای عرضه نماهای تزئینی متناسب با ساختار کلی بنا تعریف می شود. قدمت آجر کاری در ایران به قرن چهارم هجری قمری باز می گردد.

آجرکاری در ایران

ایرانیان همواره سعی بر این داشته اند که با استفاده گسترده از آجرهای مختلف تزئینی حالت ارگانیک آجر را حفظ کنند و جنبه های زیبایی آنرا  بیشتر مورد توجه قرار دهند.

از زمان های دور از آجردر ایران به بهترین شیوه در ساختمان سازی استفاده شده است و با زیر و رو کردن آجر و کج و راست گذاشتن آن و به کار گرفتن ذوق هنری، هر یک از استادکاران توانسته اند نقش هایی کم و بیش به آجر کاری ها بدهند. و در گوشه و کنار دستاوردهایی ساخته شده و مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است. با سر ذوق آمدن هنرمندان و با پشتکاری که در آنها بود، آجر به شیوه ای هنرمندانه در پیکر بناها به کار گرفته شد و دوستداران هنر بر آن شدند تا از آجر در نماهای بیرونی و داخلی ساختمان در راستای زیباسازی و ایجاد هماهنگی و وزن در برابر طبیعت که نعمتی خدادادی است استفاده کنند.