یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر

محصولات کارخانه فراورده های نسوز دیرگداز اراک

مشتری گرایی و ارزش افزایی برای مشتریان و سایر ذینفعان

توسعه کارگروهی ، مشاركت و مسئوليت پذيری در راستای هم افزایی سازمانی

توسعه کارگروهی ، مشاركت و مسئوليت پذيری در راستای هم افزایی سازمانی

محصولات کارخانه فراورده های نسوز دیرگداز اراک

تعالی توانايی های فردی و گروهی

محصولات کارخانه فراورده های نسوز دیرگداز اراک

مسئولیت‌ اجتماعی و پایبندی به تعهدات، قوانین و مقررات

محصولات کارخانه فراورده های نسوز دیرگداز اراک

کارآفرينی، اثر بخشی و اشتغال آفريني پويا

محصولات کارخانه فراورده های نسوز دیرگداز اراک

ارتقاء جايگاه اجتماعي سازمان

تصمیم سازی مبتنی بر مطالعه و تحلیل

تصمیم سازی مبتنی بر مطالعه و تحلیل